Les TIC formen part de l’envelliment actiu i ajuden la gent gran a tenir una vida més saludable.